Regulamin HPlay Dodgeball 2020

REGULAMIN „HPLAY DODGEBALL 2020”

Definicje

Organizator – HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.

Firma – podmiot zgłaszający Zespół do udziału w Wydarzeniu.

Uczestnik – osoba wchodząca w skład Zespołu zgłoszonego do udziału w HPlay Dodgeball.

Kapitan – osoba: reprezentująca Zespół podczas meczu, uprawniona do podejmowania decyzji o zmianach Uczestników oraz przerwach podczas meczu, podpisująca protokół sędziowski, odpowiedzialna za odebranie kluczy do szatni dla zawodników drużyny.

Zespół – Drużyna licząca od 6 do 10 Uczestników zgłoszonych do Wydarzenia pod określoną nazwą.

Hala – obiekt Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Solne Miasto, ul. T. Kościuszki 15, Wieliczka.

HPLAY Dodgeball lub Wydarzenie – Wydarzenie sportowe gry w dwa ognie „HPLAY Dodgeball”.

Osoba zgłaszająca – osoba dokonująca zgłoszenia Zespołu do Organizatora, występująca w roli przedstawiciela firmy i osoby kontaktowej.

Strefa Drużyny – miejsce w którym dla Zespołów dostępne są dodatkowe atrakcje, bannery, znaczniki i inne przedmioty, umożliwiające Zespołom integrację oraz wykonanie zdjęć.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, m.in: powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie, zamieszki, strajki, działania zbrojne, zakazy władz państwowych, blokady granic i portów, wywłaszczenie itp.

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem Wydarzenia gry w dwa ognie „HPLAY Dodgeball” jest spółka HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.
 2. Celem Turnieju jest:
  • popularyzacja i promocja gry w dwa ognie,
  • integracja pracowników firm,
  • organizacja wydarzenia dedykowanego środowisku biznesowemu,
  • wsparcie firm i korporacji w zakresie realizacji polityki CSR oraz wizerunku pracodawcy,
  • promocja miasta i gminy Wieliczka,
  • promocja aktywnego stylu życia,
  • wsparcie beneficjentów Wydarzenia,
  • networking

§ 2. Zgłoszenie do Wydarzenia

 1. Zgłoszenia do HPlay Dodgeball dokonuje się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.hplay.com.pl
 2. Liczba Zespołów biorących udział w HPlay Dodgeball jest ograniczona i wynosi maksymalnie 20 drużyn, przy czym Organizator może ten limit zmienić.
 3. O udziale w HPlay Dodgeball decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Opłata za udział w HPlay Dodgeball wynosi 2 500,00 złotych netto plus należny podatek VAT.
 5. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma, przelewem na rachunek bankowy nr 11 1140 2004 0000 3002 7810 2948, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury proforma.
 6. Zespół składa się z ilości od 6 do 10 Uczestników.
 7. HPlay Dodgeball odbędzie się w dniu 06 czerwca 2020 roku w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce przy ulicy T. Kościuszki 15, przy czym Organizator może ten termin zmienić.
 8. Szczegółowy harmonogram HPlay Dodgeball zostanie udostępniony najpóźniej 8 dni przed datą Wydarzenia.
 9. Opłata za udział Drużyny w HPlay Dodgeball zawiera:
  1. pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:
   1. Świadczenia dla firmy
    1. Udział Zespołu firmy w HPlay Dodgeball.
    2. Rozegranie przez Zespół minimum 2 meczów. Liczba rozegranych meczów jest zależna od wyników Zespołu. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja walkowera w grupie, wówczas liczba faktycznie rozegranych meczów może ulec zmianie.
    3. Wpis przedstawiający firmę na Fanpage HPlay Poland (opis do 120 znaków + logo firmy).
    4. Galerię zdjęć z Wydarzenia.
    5. Wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej drużyny – warunkiem jest stawienie się zespołu w Strefie Drużyny.
    6. Miejsce dla dwóch osób podczas HPlay 4Experts.
    7. Pierwszeństwo gwarancji miejsca w przyszłorocznej edycji Wydarzenia – przy potwierdzeniu Uczestnictwa w ciągu 2 tygodni od daty otwarcia rejestracji.
   2. Świadczenia dla Uczestnika
    1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    2. Pakiet Uczestnika zawierający:
     1. wodę,
     2. baton lub owoc,
     3. broszurę Wydarzenia,
     4. dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
    3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
    4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla trzech Uczestników Zespołu.
    5. Dostęp do Strefy Drużyny – sesja fotograficzna dla zawodników.
    6. Dostęp do dodatkowych atrakcji przygotowanych dla Uczestników.
    7. Szatnię na odzież zewnętrzną.
  2. Pakiet Laureatów, przysługujący Drużynom które zajmą pierwsze trzy miejsca w fazie pucharowej, obejmujący:
   1. Za I miejsce
    1. Nagroda główna zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
    2. Oficjalne przekazanie czeku ze wsparciem finansowym wybranemu przez Organizatora beneficjentowi.
    3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Dodgeball.
    4. Tytuł najlepszego Zespołu HPLAY Dodgeball.
    5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
   2. Za II miejsce:
    1. Nagroda za II miejsce zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
    2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Dodgeball.
    3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
   3. Za III miejsce:
    1. Nagroda za III miejsce zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.
    2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Dodgeball.
    3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczeń gwarantowanych oraz pakietu laureatów opisanych w § 2 pkt 9. w dowolnym momencie.

11. W HPlay Dodgeball mogą brać udział jedynie osoby, które w dniu Wydarzenia ukończyły 18 rok życia.

12. Rezygnacja z udziału oraz zwrot wpisowego jest możliwy przy zachowaniu terminu minimum 60 dni przed wydarzeniem którego dotyczy udział. Po upływie tego terminu nie wygasa obowiązek zapłaty za zgłoszoną drużynę, a dotychczas wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

13. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub rezygnacji z organizowania Wydarzenia z przyczyn będących poza kontrolą (siła wyższa), bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia Firmie rekompensaty.

14. W takim przypadku (siła wyższa) Firma nie ma prawa roszczenia o zwrot dokonanej opłaty za wpisowe oraz nie ma roszczenia o odszkodowanie i rekompensatę z tytułu utraconych korzyści.

15. W przypadku odwołania wydarzenia podyktowanego okolicznościami niezależnymi od Organizatora (siła wyższa), Organizator dołoży wszelkich starań by zorganizować Wydarzenie w innym (możliwym do realizacji) terminie.

§ 3. Organizacja rozgrywek

 1. Za organizację rozgrywek HPlay Dodgeball odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Rozgrywki HPlay Dodgeball obejmują:
  1. Losowanie grup, które odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora.
  2. Fazę grupową, w której awans do rozgrywek pucharowych uzyskują 4 drużyny, które zajmą 1-sze miejsce w swojej grupie. W przypadku takiej samej liczby punktów czynnikiem decydującym o awansie jest lepszy bilans tzw. małych punktów.
  3. Półfinał – pary półfinałowe zostaną ułożone kolejno wedle punktacji od najlepszej drużyny i zagrają w konfiguracji: Miejsce 1 – Miejsce 4, Miejsce 2 – Miejsce 3.
  4. Mecz o 3 miejsce.
  5. Mecz finałowy.
 3. Do 5 dni przed wydarzeniem Organizator przedstawi Zespołom:
  1. Liczbę grup.
  2. Harmonogram przebiegu eliminacji oraz fazy pucharowej.
  3. Harmonogram meczów każdego Zespołu.
  4. Zasady punktowania, system i formy karania Uczestników.
 4. Przebieg Losowania
  1. Losy z nazwami wszystkich drużyn zgłoszonych do turnieju zostaną umieszczone w pojemniku do losowania. Każda drużyna to jeden los.
  2. Po wymieszaniu losów w pojemniku, będą wyciągane kolejno po jednym losie. Pierwsza wylosowana drużyna trafia do grupy 1, na pierwsze miejsce w tabeli, druga wylosowana drużyna trafia do grupy 2 na pierwsze miejsce w tabeli, trzecia wylosowana drużyna trafia do grupy 3 na pierwsze miejsce w tabeli i tak kolejno, aż do ustalonej przez Organizatora liczby grup.
  3. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup + 1” trafia do grupy 1 na drugiej miejsce w tabeli, „Liczba grup + 2” do grupy 2 na drugie miejsce w tabeli i tak aż do numeru „Liczba grup * 2”.
  4. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup * 2 + 1” trafia do grupy 1 na trzecie miejsce w tabeli, jako „Liczba grup *2 + 2” trafia do grupy 2 na trzecie miejsce w tabeli i tak do ostatniego losu w pojemniku.
  5. Drużyny, które wygrały fazę grupową w swoich grupach trafiają do drabinki pucharowej.
 5. Przed rozpoczęciem HPlay Dodgeball każdy Zawodnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie Uczestnika.
 6. Osoba zgłaszająca przekazuje Organizatorowi komplet podpisanych oświadczeń Uczestnika przez wszystkich Uczestników Zespołu wraz z listą uczestników.
 7. Niedostarczenie oświadczenia Uczestnika skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa Zawodnika w Wydarzeniu.
 8. Jeżeli liczba oświadczeń Uczestników wynosi poniżej sześciu sztuk, Zespół nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
 9. Organizator może nagrodzić najlepszych Uczestników HPlay Dodgeball, przydzielając nagrody indywidualne w kilku kategoriach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji organizacji rozgrywek.

§ 4. Przepisy gry

 1. Obowiązki Uczestnika:
  1. Potwierdzenie w dniu wydarzenia u Organizatora swojego uczestnictwa (dokument tożsamości) i odebranie opaski uprawniającej do wejścia na halę. Zalecamy przybycie minimum 40 minut przed pierwszym meczem Twojej drużyny.
  2. Udział w HPlay Dodgeball wyłącznie w obuwiu halowym.
  3. Kultura i zasady fair play.
  4. Przestrzeganie Regulaminu i Zasad obowiązujących na Hali – dostępnych do wglądu u Organizatora.
  5. Stosowanie się do decyzji sędziów, którzy mają decydujący głos na każdym etapie zmagań sportowych.
 2. Na boisku może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.
 3. Zespół może dokonać 4 zmian podczas trwania jednego meczu, w tym zmiany powrotne.
 4. Zmiany mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze, za zgodą sędziego.
 5. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, co do którego ma podejrzenia, iż jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.
 7. Punktacja grupowa przebiega następująco: zwycięzca meczu otrzymuje 2 punkty, przegrany otrzymuje 0 punktów, remis (nierozstrzygnięcie w regulaminowym czasie), obydwa zespoły otrzymują po 1 punkcie.
 8. Czas trwania meczu wynosi 20 minut w tym 5 minut rozgrzewki.

§ 5. Sędziowanie

 1. Sędzia meczu zobowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości Uczestników na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn – sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak zgłoszenie to musi nastąpić przed zakończeniem spotkania.
 2. W przypadku kiedy wylegitymowanie Uczestnika jest niemożliwe, nie może on wziąć udziału w rozgrywkach.
 3. Sędzia ma prawo nałożyć na Uczestnika kary, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z HPlay Dodgeball.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator bazuje na przepisach International Dodgeball Association.
 2. Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby Zespołów, Organizator ma prawo odstąpić od organizacji Turnieju o czym poinformuje Osobę zgłaszającą.
 4. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 5. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zakończenia Turnieju na adres e-mail: biuro@hplay.com.pl
 6. Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.
 7. Organizator przedstawi beneficjenta najpóźniej 30 dni przed terminem wydarzenia.

Kraków, 10.12.2019 r.