Regulamin HPlay Volleyball 2020

REGULAMIN „HPLAY VOLLEYBALL 2020”

Definicje

Organizator – HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.

Firma – podmiot zgłaszający Zespół do udziału w Wydarzeniu.

Uczestnik – osoba wchodząca w skład Zespołu zgłoszonego do udziału w HPlay Volleyball.

Libero – opcjonalna funkcja Uczestnika, występująca w drużynach składających się z minimum 7 Uczestników.

Kapitan – osoba: reprezentująca Zespół podczas meczu, uprawniona do podejmowania decyzji o zmianach Uczestników oraz przerwach podczas meczu, podpisująca protokół sędziowski, odpowiedzialna za odebranie kluczy do szatni dla zawodników drużyny.

Zespół – Drużyna licząca od 6 do 10 Uczestników zgłoszonych do Wydarzenia pod określoną nazwą.

Hala – obiekt Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Solne Miasto, ul. T. Kościuszki 15, Wieliczka.

HPLAY Volleyball lub Wydarzenie– Wydarzenie Siatkarskie „HPLAY Volleyball”.

Osoba zgłaszająca – osoba dokonująca zgłoszenia Zespołu do Organizatora, występująca w roli przedstawiciela firmy i osoby kontaktowej.

Strefa Drużyny – miejsce w którym dla Zespołów dostępne są dodatkowe atrakcje, bannery, znaczniki i inne przedmioty, umożliwiające Zespołom integrację oraz wykonanie zdjęć.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, m.in: powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie, zamieszki, strajki, działania zbrojne, zakazy władz państwowych, blokady granic i portów, wywłaszczenie itp.

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem Wydarzenia Siatkarskiego HPlay Volleyball jest spółka HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.
 2. Celem Turnieju jest:
  • promocja siatkówki,
  • integracja pracowników firm,
  • organizacja wydarzenia dedykowanego środowisku biznesowemu,
  • wsparcie firm i korporacji w zakresie realizacji polityki CSR oraz wizerunku pracodawcy,
  • promocja miasta i gminy Wieliczka,
  • promocja aktywnego stylu życia,
  • wsparcie beneficjentów Wydarzenia,
  • networking

§ 2. Zgłoszenie do Wydarzenia

 1. Zgłoszenia do HPlay Volleyball dokonuje się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.hplay.com.pl
 2. Liczba Zespołów biorących udział w HPlay Volleyball jest ograniczona i wynosi maksymalnie 18 drużyn, przy czym Organizator może ten limit zmienić.
 3. O udziale w HPlay Volleyball decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Opłata za udział w HPlay Volleyball wynosi 2 500,00 złotych netto plus należny podatek VAT.
 5. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma, przelewem na rachunek bankowy nr 11 1140 2004 0000 3002 7810 2948, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury proforma.
 6. Zespół składa się z ilości od 6 do 10 Uczestników.
 7. HPlay Volleyball odbędzie się w dniu 22 marca 2020 (wiosna) oraz 14 listopada 2020 (jesień) w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce przy ulicy T. Kościuszki 15, przy czym Organizator może ten termin zmienić.
 8. Szczegółowy harmonogram HPlay Volleyball zostanie udostępniony najpóźniej 8 dni przed datą Wydarzenia.
 9. Opłata za udział Drużyny w HPlay Volleyball zawiera:
  1. pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:
   1. Świadczenia dla firmy
    1. Udział Zespołu firmy w HPlay Volleyball.
    2. Rozegranie przez Zespół minimum 2 meczów. Liczba rozegranych meczów jest zależna od wyników Zespołu. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja walkowera w grupie, wówczas liczba faktycznie rozegranych meczów może ulec zmianie.
    3. Wpis przedstawiający firmę na Fanpage HPlay Volleyball (opis do 120 znaków + logo firmy).
    4. Galerię zdjęć z Wydarzenia.
    5. Wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej drużyny – warunkiem jest stawienie się zespołu w Strefie Drużyny.
    6. Miejsce dla dwóch osób podczas cyklu HPlay 4Experts.
    7. Pierwszeństwo gwarancji miejsca w przyszłorocznej edycji Wydarzenia – przy potwierdzeniu Uczestnictwa w ciągu 2 tygodni od daty otwarcia rejestracji.
   2. Świadczenia dla Uczestnika
    1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    2. Pakiet Uczestnika zawierający:
     1. wodę,
     2. baton lub owoc,
     3. broszurę Wydarzenia,
     4. dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
    3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
    4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla trzech Uczestników Zespołu.
    5. Dostęp do Strefy Drużyny – sesja fotograficzna dla zawodników.
    6. Dostęp do dodatkowych atrakcji przygotowanych dla Uczestników.
    7. Szatnię na odzież zewnętrzną.
  2. Pakiet Laureatów, przysługujący Drużynom które zajmą pierwsze trzy miejsca w fazie pucharowej, obejmujący:
   1. Za I miejsce
    1. Voucher na pobyt (1 noc) w Hotel **** & SPA Czarny Groń w pokoju dwuosobowym klasycznym. W ramach oferty goście mogą skorzystać ze strefy basenowej z saunami, śniadania bufetowego w dniu wyjazdu, parkingu oraz wi-fi. Zaproszenie ważne do końca roku 2020 z wykluczeniem długich weekendów, świąt, wakacji oraz ferii. Możliwość realizacji od niedzieli do środy.
    2. Oficjalne przekazanie czeku ze wsparciem finansowym wybranemu przez Organizatora beneficjentowi.
    3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
    4. Tytuł najlepszego Zespołu HPlay Volleyball (wiosna 2020)
    5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
   2. Za II miejsce:
    1. Voucher całodzienny do strefy basenowo saunowej połączony z masażem relaksacyjnym częściowym dla jednej osoby. Możliwość realizacji do końca roku 2020.
    2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
    3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
   3. Za III miejsce:
    1. Voucher o wartości 99 zł do wykorzystania w Restauracji 4Pory Roku lub Rycerskiej Oberży. Możliwość realizacji do końca roku 2020.
    2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
    3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczeń gwarantowanych oraz pakietu laureatów opisanych w § 2 pkt 9. w dowolnym momencie.

11. W HPlay Volleyball mogą brać udział jedynie osoby, które w dniu Wydarzenia ukończyły 18 rok życia.

12. Rezygnacja z udziału oraz zwrot wpisowego jest możliwy przy zachowaniu terminu minimum 60 dni przed wydarzeniem którego dotyczy udział. Po upływie tego terminu nie wygasa obowiązek zapłaty za zgłoszoną drużynę, a dotychczas wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

13. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub rezygnacji z organizowania Wydarzenia z przyczyn będących poza kontrolą (siła wyższa), bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia Firmie rekompensaty.

14. W takim przypadku (siła wyższa) Firma nie ma prawa roszczenia o zwrot dokonanej opłaty za wpisowe oraz nie ma roszczenia o odszkodowanie i rekompensatę z tytułu utraconych korzyści.

15. W przypadku odwołania wydarzenia podyktowanego okolicznościami niezależnymi od Organizatora (siła wyższa), Organizator dołoży wszelkich starań by zorganizować Wydarzenie w innym (możliwym do realizacji) terminie.

§ 3. Organizacja rozgrywek

 1. Za organizację rozgrywek HPlay Volleyball odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Rozgrywki HPlay Volleyball obejmują:
  1. Losowanie grup, które odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora.
  2. Fazę grupową, w której awans do rozgrywek pucharowych uzyskuje 6 drużyn, które zajmą 1-sze miejsce w swojej grupie oraz dodatkowo dwie drużyny (spośród pozostałych 12) z największą ilością punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów czynnikiem decydującym o awansie jest lepszy bilans tzw. małych punktów.
  3. Ćwierćfinały – pary ćwierćfinałowe zostaną ułożone kolejno wedle punktacji od najlepszej drużyny i zagrają w konfiguracji: Miejsce 1 – Miejsce 8, Miejsce 2 – Miejsce 7, Miejsce 3 – Miejsce 6, Miejsce 4 – Miejsce 5.
  4. Półfinały.
  5. Mecz o 3 miejsce.
  6. Mecz finałowy.
 3. Do 5 dni przed wydarzeniem Organizator przedstawi Zespołom:
  1. Liczbę grup.
  2. Harmonogram przebiegu eliminacji oraz fazy pucharowej.
  3. Harmonogram meczów każdego Zespołu.
  4. Zasady punktowania, system i formy karania Uczestników.
 4. Przebieg Losowania
  1. Losy z nazwami wszystkich drużyn zgłoszonych do turnieju zostaną umieszczone w pojemniku do losowania. Każda drużyna to jeden los.
  2. Po wymieszaniu losów w pojemniku, będą wyciągane kolejno po jednym losie. Pierwsza wylosowana drużyna trafia do grupy 1, na pierwsze miejsce w tabeli, druga wylosowana drużyna trafia do grupy 2 na pierwsze miejsce w tabeli, trzecia wylosowana drużyna trafia do grupy 3 na pierwsze miejsce w tabeli i tak kolejno, aż do ustalonej przez Organizatora liczby grup.
  3. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup + 1” trafia do grupy 1 na drugiej miejsce w tabeli, „Liczba grup + 2” do grupy 2 na drugie miejsce w tabeli i tak aż do numeru „Liczba grup * 2”.
  4. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup * 2 + 1” trafia do grupy 1 na trzecie miejsce w tabeli, jako „Liczba grup *2 + 2” trafia do grupy 2 na trzecie miejsce w tabeli i tak do ostatniego losu w pojemniku.
  5. Drużyny, które wygrały fazę grupową w swoich grupach trafiają do drabinki pucharowej.
  6. Jeśli w trakcie losowania dojdzie do sytuacji, w której drużyny z jednej firmy zostaną wylosowane do tej samej grupy wtedy:
   1. Ostatnia wylosowana drużyna wraca do “koszyka”.
   2. Następuje ponowne losowanie aż do uniknięcia sytuacji opisanej w §3. pkt 4.f.
 5. Przed rozpoczęciem HPlay Volleyball każdy Zawodnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie Uczestnika.
 6. Osoba zgłaszająca przekazuje Organizatorowi komplet podpisanych oświadczeń Uczestnika przez wszystkich Uczestników Zespołu wraz z listą uczestników.
 7. Niedostarczenie oświadczenia Uczestnika skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa Zawodnika w Wydarzeniu.
 8. Jeżeli liczba oświadczeń Uczestników wynosi poniżej sześciu sztuk, Zespół nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
 9. Organizator może nagrodzić najlepszych Uczestników HPlay Volleyball, przydzielając nagrody indywidualne w kilku kategoriach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji organizacji rozgrywek.

§ 4. Przepisy gry

 1. Obowiązki Uczestnika:
  1. Potwierdzenie w dniu wydarzenia u Organizatora swojego uczestnictwa (dokument tożsamości) i odebranie opaski uprawniającej do wejścia na halę. Zalecamy przybycie minimum 40 minut przed pierwszym meczem Twojej drużyny.
  2. Udział wyłącznie w obuwiu halowym.
  3. Kultura i zasady fair play.
  4. Przestrzeganie Regulaminu i Zasad obowiązujących na Hali – dostępnych do wglądu u Organizatora.
  5. Stosowanie się do decyzji sędziów, którzy mają decydujący głos na każdym etapie zmagań sportowych.
 2. Na boisku może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób w tym jeden Libero.
 3. Zespół może dokonać 4 zmian podczas trwania jednego seta, w tym zmiany powrotne.
 4. Zmiany mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze, za zgodą sędziego.
 5. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, co do którego ma podejrzenia, iż jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.
 7. Niedopuszczalny jest udział Zawodników, występujących w profesjonalnych rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 8. Punktacja grupowa przebiega następująco:- zwycięzca meczu z wynikiem 2:0 otrzymuje 3 punkty – zwycięzca meczu z wynikiem 2:1 otrzymuje 2 punkty – przegrany meczu z wynikiem 1:2 otrzymuje 1 punkt – przegrany meczu z wynikiem 0:2  otrzymuje 0 punktów

§ 5. Sędziowanie

 1. Sędzia meczu zobowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości Uczestników na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn – sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak zgłoszenie to musi nastąpić przed zakończeniem spotkania.
 2. W przypadku kiedy wylegitymowanie Uczestnika jest niemożliwe, nie może on wziąć udziału w rozgrywkach.
 3. Sędzia ma prawo nałożyć na Uczestnika kary, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z HPlay Volleyball.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator bazuje na Przepisach gry w Piłkę Siatkową 2017-2020.
 2. Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby Zespołów, Organizator ma prawo odstąpić od organizacji Turnieju o czym poinformuje Osobę zgłaszającą.
 4. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 5. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zakończenia Turnieju na adres e-mail: biuro@hplay.com.pl
 6. Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.
 7. Organizator przedstawi beneficjenta najpóźniej 30 dni przed terminem wydarzenia.

Kraków, 10.12.2019 r.