Regulamin HPlay Volleyball

REGULAMIN

 „HPLAY VOLLEYBALL”

 

Definicje

Organizator – HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.

Uczestnik – osoba wchodząca w skład Zespołu zgłoszonego do udziału w HPlay Volleyball.

Kapitan – osoba reprezentująca Zespół podczas meczu, uprawniona do podejmowania decyzji o zmianach Uczestników oraz przerwach podczas meczu.

Zespół – Drużyna licząca od 6 do 10 Uczestników zgłoszonych do Wydarzenia pod określoną nazwą.

Hala – obiekt Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Solne Miasto, ul. T. Kościuszki 15, Wieliczka.

HPLAY Volleyball lub Wydarzenie– Wydarzenie Siatkarskie „HPLAY Volleyball”.

Osoba zgłaszająca – osoba dokonująca zgłoszenia Zespołu do Organizatora, występująca w roli przedstawiciela firmy i osoby kontaktowej.

Strefa Drużyny – miejsce w którym dla Zespołów dostępne są dodatkowe atrakcje, bannery, znaczniki i inne przedmioty, umożliwiające Zespołom integrację oraz wykonanie zdjęć.

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem Wydarzenia Siatkarskiego HPlay Volleyball jest spółka HPlay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków.
 2. Celem Turnieju jest:
  • promocja siatkówki,
  • integracja pracowników firm,
  • organizacja wydarzenia dedykowanego środowisku biznesowemu,
  • promocja miasta i gminy Wieliczka,
  • promocja aktywnego stylu życia,
  • wsparcie beneficjentów Wydarzenia,
  • networking

§ 2. Zgłoszenie do Wydarzenia

 1. Zgłoszenia do HPlay Volleyball dokonuje się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.hplay.com.pl
 2. Liczba Zespołów biorących udział w HPlay Volleyball jest ograniczona i wynosi maksymalnie 32 drużyny, przy czym Organizator może ten limit zmienić.
 3. O udziale w HPlay Volleyball decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Opłata za udział w HPlay Volleyball wynosi 2 500,00 złotych netto plus należny podatek VAT.
 5. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma, przelewem na rachunek bankowy nr 11 1140 2004 0000 3002 7810 2948, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury proforma.
 6. Zespół składa się z ilości od 6 do 10 Uczestników.
 7. HPlay Volleyball odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce przy ulicy T. Kościuszki 15.
 8. Szczegółowy harmonogram HPlay Volleyball zostanie udostępniony do 5 listopada 2019 roku.
 9. Opłata za udział Drużyny w HPlay Volleyball zawiera:
  1. pakiet świadczeń gwarantowanych przysługujący każdej zgłoszonej Drużynie obejmujący:
   1. Świadczenia dla firmy
    1. Udział Zespołu firmy w HPlay Volleyball.
    2. Rozegranie przez Zespół minimum 2 meczów. Liczba rozegranych meczów jest zależna od wyników Zespołu.
    3. Wpis przedstawiający firmę na Fanpage HPlay Volleyball (opis do 120 znaków + logo firmy).
    4. Galerię zdjęć z Wydarzenia.
   2. Świadczenia dla Uczestnika
    1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
    2. Pakiet Uczestnika zawierający:
     1. wodę,
     2. baton lub owoc,
     3. broszurę turnieju,
     4. dodatkowe materiały informacyjne i promocyjne.
    3. Dostęp do szatni oraz sanitariatów.
    4. Dostęp do zamykanych szafek – dopuszcza się przyznanie 1 szafki dla trzech Uczestników Zespołu.
    5. Dostęp do Strefy Drużyny.
    6. Dostęp do dodatkowych atrakcji przygotowanych dla Uczestników.
    7. Szatnię na odzież zewnętrzną.
  2. Pakiet Laureatów, przysługujący Drużynom które zajmą pierwsze trzy miejsca w fazie pucharowej, obejmujący:
    1. Za I miejsce
     1. Voucher na spotkane świąteczne (wigilia firmowa dla 12 osób) u Partnera Wydarzenia – Czarny Groń.
     2. Przywilej wyboru wsparcia finansowego jednej z trzech organizacji pozarządowych w wysokości 5 000,00 zł.
     3. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
     4. Tytuł najlepszego Zespołu HPLAY Volleyball.
     5. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
    2. Za II miejsce:
     1. Voucher na kulig z ogniskiem dla 12 osób u Partnera Wydarzenia – Czarny Groń.
     2. Przywilej wyboru wsparcia finansowego jednej z dwóch organizacji pozarządowych w wysokości 3 000,00 zł.
     1. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
     2. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.
    1. Za III miejsce:
     1. 12 karnetów całodziennych na stację narciarską u Partnera Wydarzenia – Czarny Groń.
     2. Informacja o Zespole w materiałach prasowych podsumowujących HPlay Volleyball.
     3. Pamiątkowa statuetka dla Zespołu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczeń gwarantowanych oraz pakietu laureatów opisanych w § 2 pkt 9. w dowolnym momencie.

11. W HPlay Volleyball mogą brać udział jedynie osoby, które w dniu Wydarzenia ukończyły 18 rok życia.

§ 3. Organizacja rozgrywek

 1. Za organizację rozgrywek HPlay Volleyball odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Rozgrywki HPlay Volleyball obejmują:
  1. Losowanie grup, które odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora.
  2. Fazę grupową, z podziałem na grupy, podczas której z każdej grupy zostanie wyłoniony jeden zespół.
  3. Mecz o 3 miejsce.
  4. Mecz finałowy.
 3. Do 5 listopada 2019 r. Organizator przedstawi Zespołom:
  1. Liczbę grup.
  2. Harmonogram przebiegu eliminacji oraz fazy pucharowej.
  3. Harmonogram meczów każdego Zespołu.
  4. Zasady punktowania, system i formy karania Uczestników.
 4. Przebieg Losowania
  1. Losy z nazwami wszystkich drużyn zgłoszonych do turnieju zostaną umieszczone w pojemniku do losowania. Każda drużyna to jeden los.
  2. Po wymieszaniu losów w pojemniku, będą wyciągane kolejno po jednym losie. Pierwsza wylosowana drużyna trafia do grupy 1, na pierwsze miejsce w tabeli, druga wylosowana drużyna trafia do grupy 2 na pierwsze miejsce w tabeli, trzecia wylosowana drużyna trafia do grupy 3 na pierwsze miejsce w tabeli i tak kolejno, aż do ustalonej przez Organizatora liczby grup.
  3. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup + 1” trafia do grupy 1 na drugiej miejsce w tabeli, „Liczba grup + 2” do grupy 2 na drugie miejsce w tabeli i tak aż do numeru „Liczba grup * 2”.
  4. Drużyna, która zostanie wylosowana jako „Liczba grup * 2 + 1” trafia do grupy 1 na trzecie miejsce w tabeli, jako „Liczba grup *2 + 2” trafia do grupy 2 na trzecie miejsce w tabeli i tak do ostatniego losu w pojemniku.
  5. Drużyny, które wygrały fazę grupową w swoich grupach trafiają do drabinki pucharowej, kolejno: zwycięzca grupy 1 na miejsce nr 1 w drabince, zwycięzca grupy 2 na miejsce nr 2 itd.
 5. Przed rozpoczęciem HPlay Volleyball każdy Zawodnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie Uczestnika.
 6. Osoba zgłaszająca przekazuje Organizatorowi komplet podpisanych oświadczeń Uczestnika przez wszystkich Uczestników Zespołu.
 7. Niedostarczenie oświadczenia Uczestnika skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa Zawodnika w Wydarzeniu.
 8. Jeżeli liczba oświadczeń Uczestników wynosi poniżej sześciu sztuk, Zespół nie będzie dopuszczony do rozgrywek.
 9. Organizator może nagrodzić najlepszych Uczestników HPlay Volleyball, przydzielając nagrody indywidualne w kilku kategoriach.

§ 4. Przepisy gry 

 1. Obowiązki Uczestnika:
  1. Udział w HPlay Volleyball wyłącznie w obuwiu halowym.
  2. Kultura i zasady fair play.
  3. Przestrzeganie Regulaminu i Zasad obowiązujących na Hali – dostępnych do wglądu u Organizatora.
  4. Stosowanie się do decyzji sędziów, którzy mają decydujący głos na każdym etapie zmagań sportowych.
 2. Na boisku może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób w tym jeden Libero.
 3. Zespół może dokonać 2 zmian podczas trwania jednego seta.
 4. Dopuszcza się zmiany powrotne.
 5. Zmiany mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze, za zgodą sędziego.
 6. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, co do którego ma podejrzenia, iż jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.
 8. Niedopuszczalny jest udział Zawodników, występujących w profesjonalnych rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej,

§ 5. Sędziowanie

 1. Sędzia meczu zobowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości Uczestników na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn – sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak zgłoszenie to musi nastąpić przed zakończeniem spotkania.
 2. W przypadku kiedy wylegitymowanie Uczestnika jest niemożliwe, nie może on wziąć udziału w rozgrywkach.
 3. Sędzia ma prawo nałożyć na Uczestnika kary, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z HPlay Volleyball.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 2. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby Zespołów, Organizator ma prawo odstąpić od organizacji Turnieju o czym poinformuje Osobę zgłaszającą.
 3. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 4. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zakończenia Turnieju na adres e-mail: biuro@hplay.com.pl
 5. Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

Kraków, 9.07.2019 r.